Παραδοτέα
Τα παραδοτέα του έργου TrainSME θα είναι εξειδικευμένα εργαλεία αποτίμησης αναγκών και μοντέλα προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
Συγκεκριμένα εργαλεία αποτίμησης αναγκών θα παρέχονται σε μορφή online εφαρμογών. Τα εν λόγω εργαλεία θα διερευνηθούν και θα αποτιμηθούν μέσω πιλοτικών εφαρμογών σε επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες. Επίσης θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση υπαρχόντων μοντέλων, όσον αφορά στις δυνάμεις και αδυναμίες τους, εργαλείων αποτίμησης αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης και οδηγιών για την ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που θα στοχεύουν στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των μικρών και ειδικότερα των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Επικοινωνία: info@trainsme.net (ή να επικοινωνήσετε με τον τοπικό εταίρο της χώρας σας) © 2005, TrainSME
hungarian german czech english finnish bulgarian