Στόχος
Το έργο TrainSME στοχεύει στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν οι μικρές (<50 εργαζομένους) και πολύ μικρές επιχειρήσεις (<10 εργαζομένους) μέσω της παροχής καινοτόμων και προσαρμόσιμων εργαλείων για την αποτίμηση των αναγκών τους για κατάρτιση και μέσω της παροχής οδηγιών για την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
Επίσης το έργο στοχεύει στην ευασθητοποίηση και ενημέρωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όσον αφορά στις δυνατότητες που παρέχει η περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση. Ειδικότερα, στοχεύει στην ανάπτυξη των καινοτόμων δυνατοτήτων των επιχειρήσεων με την παροχή στοχευμένων, όσον αφορά στις ανάγκες τους, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
Στρατηγικός στόχος του έργου είναι η μεσοπρόθεση βελτίωση της δυνατότητας δημιουργίας καινοτομιών από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι παράγοντας κλειδί της επιτυχίας αλλά και της επιβίωσης τους στην παγκόσμια οικονομία.

Επικοινωνία: info@trainsme.net (ή να επικοινωνήσετε με τον τοπικό εταίρο της χώρας σας) © 2005, TrainSME
hungarian german czech english finnish bulgarian