Εν συντομία
Ακρωνύμιο: TrainSME
Τίτλος: innovative vocational Training approaches in Small and Micro Enterprises - Καινοτόμες εφαρμογές επαγγελματικής κατάρτισης για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Διάρκεια Έργου: 1 Οκτωβρίου 2004 – 31 Μαρτίου 2007 (30 μήνες)
Σύντομη περιγραφή: Το έργο TrainSME στοχεύει στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν οι μικρές (<50 εργαζομένους) και πολύ μικρές επιχειρήσεις (<10 εργαζομένους). Στο πλαίσιο του έργου θα διαμορφωθούν εργαλεία για την αποτίμηση των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα οποία στη συνέχεια θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μοντέλων προγραμμάτων κατάρτισης. Τα παραδοτέα του έργου είναι εργαλεία αποτίμησης αναγκών (σε μορφή ιστοσελίδας αλλά και CD) και τα αποτελέσματα εφαρμογής τους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και μια σύντομη ιστορική αναδρομή των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης.
Πληθυσμοί – Στόχοι: Το έργο TrainSME στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών μικρών (<50 εργαζομένους) και ειδικότερα πολύ μικρών επιχερήσεων (<10 εργαζομένους)
Πρωτεύων πληθυσμός – Στόχος: Διευθυντές / Ιδιοκτήτες μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Δευτερεύων πληθυσμός – Στόχος: εταιρείες / οργανισμοί που παρέχουν ήδη προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και όσοι συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα (εργαζόμενοι αλλά και εργοδότες)
Χρηματοδότηση: Το έργο TrainSME χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συνεργαζόμενοι Φορείς:
Επικοινωνία: info@trainsme.net (ή να επικοινωνήσετε με τον τοπικό εταίρο της χώρας σας) © 2005, TrainSME
hungarian german czech english finnish bulgarian