Γενικές Πληροφορίες
Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί κορωνίδα της στρατηγικής που αποφάσισε το Συμβούλιο της Ευρώπης στη Λισαβόνα το Μάρτιο του 2000. Η επίτευξη του στόχου να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία που θα είναι βασισμένη στη γνώση, ικανή για βιώσιμη αναπτυξη, δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αλλά και μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής, θα αποτελέσει εν τέλει απόρροια της ύπαρξης επιτυχημένων επιχειρήσεων, και ειδικότερα μικρομεσαίων (= http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/doc/execsum_2002_en.pdf). Ο ρόλος και η σημαντικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ειδικότερα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, διαφαίνεται από τα παρακάτω στοιχεία:
  • 93% όλων των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν λιγότερους από 10 εργαζομένους
  • Η μέση Ευρωπαϊκή επιχείρηση απασχολεί 6 ανθρώπους
  • Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη δημιουργούνται από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
  • Το κύριο εμπόδιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Η διαβίου μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση αποτελούν τους πιο σημαντικούς δείκτες κανοτομίας και ανάπτυξης. Η ύπαρξη καλά εκπαιδευμένου προσωπικού προσδίδει στις επιχειρήσεις όχι μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά και ανυψώνει το προσωπικό κεφάλαιο καθενός εργαζομένου σε ατομικό επίπεδο.

Επαγγελματική Κατάρτιση στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
  • Οι περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δε διερευνούν επαρκώς τις ανάγκες τους για επαγγελματική κατάρτιση.
  • Οι περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν επαρκείς πόρους για την ενεργή ανάπυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους και διακρίνονται επίσης από έλλειψη μεσό-μακροπρόθεσμου στρατηγικού συστηματικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη τόσο της ίδιας της επιχείρησης τους όσο και του ανθρώπινου δυναμικού της.
  • Αναγνωρισμένες ανεπάρκειες σε κατάρτιση συχνά παραμελούνται από τις επιχειρήσεις καθώς δε δύνανται να προσφέρουν στους εργαζόμενους τους κατάρτιση κατά την ώρα εργασίας τους καθώς κάτι τέτοιο θα είχε άμεσο αντίκτυπο στο χρόνο και τις διαδικασίες παραγωγής αλλά και στην ευελιξία της ίδιας της επιχείρησης.
  • Οι περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν επαρκείς πόρους για το σχεδιασμό δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης
  • Ως ένα βαθμό, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν ικανοποιούνται από τα υπάρχοντα πακέτα επαγγελματικής κατάρτισης που υπάρχουν στην αγορά καθώς καλύπτουν μόνο ένα μέρος των αναγκών τους και για αυτό τα θεωρούν ως μη αποδοτικά.
Επικοινωνία: info@trainsme.net (ή να επικοινωνήσετε με τον τοπικό εταίρο της χώρας σας) © 2005, TrainSME
hungarian german czech english finnish bulgarian