Предистория
Предприятията са в основата на стратегията, приета от Съвета на Европа на срещата в Лисабон през март 2000 г. Постигането на поставената цел – по-конкурентна и динамична икономика, основана на знанието, способна на устойчив растеж, осигуряваща повече и по-добри работни места, по-голяма социална еднородност, - в крайна сметка ще зависи от това доколко успешно работят предприятията, особено малките и средните [фокус МСП]. Ролята и значението на МСП и по-специално на микропредприятията могат да бъдат очертани от следните характеристики:
  • 93% от европейските предприятия са с по-малко от 10 заети.
  • Средното европейско предприятие има 6 работника.
  • Повечето работни места в Европа се създават от микро предриятията.
  • Липсата на квалифицирана работна ръка е основна пречка пред МСП.

Ученето през целия живот и професионалното обучение са най-важните индикатори за наличие на процеси на иновация и развитие. Добре обученият персонал осигурява от една страна конкурентно предимство на предприятието, а от друга – повишава стойността на човешкия капитал на отделния работник.

Състояние на професионалното обучение в малките и микро предприятия
  • Потребностите от професионално обучение са недостатъчно проучени в по-голямата част от проучените фирми.
  • Почти липсват или има много малко средства за активно развитие на човешките ресурси в малките и микро предприятията; също така липсва средносрочно и дългосрочно стратегическо и системно планиране за развитие на организациите и персонала.
  • Не се обръща достатъчно внимание на идентифицираните недостатъци в обучението, тъй като предприятията не могат да си позволят загубата на време, продукция и гъвкавост в резултат от отсъствието на едни работник, който посещава курсове за квалификация през работно време.
  • Липсват ресурси за планиране на дейности по професионалното обучение в малките и микро бизнеси.
  • До известна степен хората, работещи в малки и микро предприятия са разочаровани от стандартните програми за квалификация, предлагани на пазара, тъй като тези оферти за професионално обучение отговарят в много малка степен на техните потребности и се разглеждат като загуба на ценно време за работа или почивка.
Контакт: info@trainsme.net (или с местния партньор по проекта във вашата страна) © 2005, TrainSME
hungarian english czech greek finnish german