Резюме
Съкращение: TrainSME
Заглавие: иновативни подходи към професионалното обучение в малките и микро предприятия (innovative vocational Training approaches in Small and Micro Enterprises)
Времетраене на проекта: 1 октомври 2004 г. – 31 март 2007 г. (30 месеца)
Кратко описание: Цел на TrainSME е подобряване на системата за професионално обучение в малките и микро предприятия. По време на проекта ще бъдат разработени и адаптирани инструменти за оценка на потребностите от професионално обучение в малките и особено в микро предприятията, както и модели за създаване на програми за обучение, които да отговарят на нуждите както на работещите, така и на самите предприятия и да подкрепят иновационните процеси. Резултатите от проекта ще бъдат инструменти за оценка (Интернет страница, компакт диск) и сборник с материали за оценка на потребностите от професионално обучение и прилагане на нови инструменти в малки и микро предприятия.
Целеви групи: TrainSME е насочен към специфичното състояние на малките (под 50 заети) и особено микро (под 10 заети лица) предприятия.
Основна целева група: Управители / собственици на малки и микро предприятия
Вторична целева група: преподаватели и обучаващи институции
Непреки целеви групи: всички бенефициенти на съществуващи програми за обучение; всички участници в програми за обучение (работещи, както и работодатели)
Финансиране: Проектът TrainSME се финансира с подкрепата на Европейската комисия.
Подкрепящи организации:
Контакт: info@trainsme.net (или с местния партньор по проекта във вашата страна) © 2005, TrainSME
hungarian english czech greek finnish german