Цел
Проектът TrainSME има за цел да подобри системата за професионално обучение в малките и микро предприятия чрез осигуряване на иновативни и приемливи инструменти за оценка на потребностите от обучение и ръководство за осъществяване на програми за професионално обучение, по-специално в микро предприятията.
В общи линии проектът цели да повиши осъзнаването на възможностите, които предоставя професионалното обучение съобразено със специфично положение на микро предприятията по-специално. TrainSME има за цел да засили иновативния потенциал на предприятията чрез програми за професионално обучение, ориентирани към техните нужди.

Стратегическа цел на проекта в среден план е подобряване на иновационния потенциал на малките и микро предрпиятия, което е ключов фактор за успеха и важно условие за оцеляване в глобалицираната икономика.

Контакт: info@trainsme.net (или с местния партньор по проекта във вашата страна) © 2005, TrainSME
hungarian english czech greek finnish german